Въведение в Стария завет 2016

Програма

Описание на курса

Въведението в Стария завет е преглед на по-стария (или първия) завет. Тези книги също се наричат и Еврейско Писание. Тази първа основна част от светите писания започва с началото на земята и създаването на човека. Както ще видим от нашето изучаване първата част от книгата Битие се занимава със сътворението и историята на човечеството.След това Бог призовава Авраам и го отделя (Битие 12), а останалата част от Стария завет е историята на Еврейската (израелска) нация.

В нашето изучаване всички части на Стария завет ще бъдат разгледани така че студентите да разберат историческата обстановка на тази част от Библията, географското разположение на областта, за която ще говорим и културната среда на евреите и на народите, обкръжаващи Израел.

Ще се разглеждат и времето и местата, за да може студентите да разберат дължината на времето между Битие и Малахияи времето на основните части от историята на народа на Израел и тяхното взаимоотношение с околните народи.

Накратко ще се разгледат плановете на повечето книги от Стария завет, както и авторите на всички книги.

Различните учени имат различни възгледи за авторството и за времето на написване на различните части на Стария завет.Някои от тези различия ще бъдат споменати, но времето няма да ни позволи за по-широко разглеждане на всички възгледи. Учебникът, който ще използваме „Въведение в Стария завет от Глисън Арчър се занимава с някои от тези проблеми.

Старият завет е много важен за разбирането на Новия завет. Историята  на изкуплението идва чрез Стария завет и ни помага да разберем Божия план за неговите хора и идването на обещания Месия. Без разбирането на Стария завет, тълкуванието на Новия завет би бил непълен.

Няколко части от стария завет са пророчески. Като стигнем до тези части на пророчески писания, ще изучаваме някои от тези предсказания, но  по-голямата част ще се наложи да ги оставим за по-нататъшно изучаване в други курсове.

Основни цели

При завършването на този курс, студентът трябва:

Да има основно познание за общата композиция и съдържание на Стария завет.

Да има обща представа за всяка книга от Стария завет.

Да има общо представа за историческия и географски контекст на Близкия изток.

Да познава основната хронология на Стария завет.

Да положи добра основа за историческо, литературно и богословско изучаване на Библията.

Да знае наизуст подредбата на книгите от Стария завет в българката Библия.

Учебници:

Арчър, ГлисънЛ.  Въведение в Стария завет, Нов човек, София.

Йенсен, Ървинг,Преглед на Стария завет, Нов човек, София.

Рей Стедман,Приключения през Библията, Нов човек, София

Има много други книги и части от тях са достъпни в Интернет.

Constable, Thomas, Complete Bible Commentary достъпна на английски наwww.soniclight.com

Това е добър евангелски коментар с исторически контекст и въведение за всяка книга от Библията.

Keathley, J. Hampton, Concise Old Testament Survey, at www.bible.org

Задания

1.Научете подредбата на книгите в Стария Завет според българската Библия и бъдете готови да ги напишете на последния изпит.

2.Прочетете следните книги от Стария завет: Битие; Изход; Числа; Исус Навиев, 1 и 2 Царе, Ездра, Неемия, Данаил, 12-те малки пророка.

3.Изберете един от следните хора и направете изучаване на този човек. Напишете най-малко две страници за него.

Кайн, Ной, Авраам, Яков, Йосиф, Аарон, Мириам, Рут, Неемия, Ездра, Исус Навиев, Самсон, Сара, Рахил, Мелхиседек, Валлам, Самуил, Езекия, Йосия, Илия, Елисей.

Включете във вашето изследване семейна среда, силни страни и слабости, уроци от техния живот, жизнени характеристики, важни стихове.

4.Прочетете учебника на Глисън Арчър за контекста на съответните части на курса и като източник на информация за другите задания.

Прочетете в частта на общото въведение:

Боговдъхновеността на Стария Завет

Еврейските ръкописи и ранните версии

Авторството на Петокнижието

Археологически свидетелства от древността за Петокнижието.

Прочетете в специалните въведения

Въведение в еврейската поезия

Книгите на Мъдростта: Йов и пророците

Еклесиаст и Песен на песните

5.Използвайте конкорданс и разгледайте всички препратки към „Ангел на Господав Стария заветt. Напишете курсова работа от две страници обяснение за това, което вярвате за личността на този ангел.

6.Изберете ЕДНА от следните теми и напишете 2 или 3 страници върху темата.

a.Какво е значението на името Яхве (Господ) за нашето разбиране върху книгата на Изход?

b.Как книгата Числа описва Моисей? Как тя описва Яхве (Господ)?

c.Изучете обетът на Йефтай. Какво направи той да изпълни обета си? Какво според вас направи за да принесе дъщеря с в жертва?

d.Изучете молбата на Гедеон за „руно” от Бога. Правилно ли е да се изисква „руно”, за да се разбере Божията воля? Обосновете вашия отговор.

e.Племето на Юда е било избрано за царската линия, чрез която Месия е дошъл на света. Защо Юда е бил избран, а не линията на Рувим (първородният на Яков)?

f.Кои са важните моменти на сходства и различия между заветът с Авраам (Битие 12 и 15) и заветът с Давид (1 Царе 7)?

g.По какъв  начин Неемия е добър пример за вършене на Божията работа от административна перспектива? Има ли показание добри водачески практики и какви са те?

h.Обсъдете пасажа от Малахия за даването и десятъка (Малахия 3:8 -12) и приложението им относно материалното благосъстояние. Дали даването на десятък е приложимо днес за църквата? Ако да, защо? Ако не, защо?

i.Как може информацията, придобита от книгата Йов, да бъде използвана за утешаване на хора, които страдат?

j.Какво означава "страх от Боав книгата на Притчите? Как това се съотнася с поучението върху закона на Моисей?

7.Студенти магистърска програма:

a.В добавка към заданията за бакалаврите, всеки който следва магистърската програма.

Напишете 5-7 страници върху „естеството на завета на Авраами неговото значение за Израел и за нас днес. Как и към кого този завет е бил повторен? Какво взаимоотношение и Заветът на закона (чрез Моисей) и заветът с Давид имат със завета към Авраам?

Оценяване:

Краен изпит                                   50%

Изучаване на характер15%                            

Работа върху Ангел на Господа         15%

Курсов проект                                    20%      

План за курса:

1.Светът на Стария завет (Карти)

2.Хронология на Стария завет

3.Контекст на Стария завет и Културите

4.Петокнижието (Битие - Второзаконие)

5.Исторически книги (Исус Навиев - Йов)

6.Поетичните книги

a.Видове Псалми

b.Видове Еврейски паралелизъм

c.Класификация на Псалмите

d.Въведение към Притчите

e.Йов: Основни теми и познаването на Бог чрез противопоставяне

7.Планове на всички старозаветни книги

8.Планове на пророческите книги

a.Пророците и пророческата литература

b.План и теми в Исая

c.Еремия и Езекийл - Планове и теми

d.Данаил - План и Тема

e.12 малки пророци

Краен изпит: Всички задания трябва да са завършени и предадени на крайния изпит. Датата на крайния изпит ще бъде решена и обявена в клас.