Анотация 
Лекционният курс разглежда темата за състраданието и алтруизма в контекста на духовния живот и духовното развитие на личността. Състраданието и алтруизма са представени в различните измерения - емоционално-смислово, ценностно, когнитивно и мотивационно. Разгледана е също и връзката между състраданието, любовта и алтруизма и духовната идентичност. 

Теми 
Тема 1. Измерения на състраданието и алтруизма. Идеи за състраданието и алтруизма. 
Тема 2. Състраданието и алтруизма в пространството на духовното развитие и идентичност. 
Тема 3. Същност на състраданието. Състрадание и любов. 
Тема 4. Емоционални и когнитивни аспекти на състраданието. Мотвационни измерения на състраданието. 
Тема 5. Развитие на състраданието. 
Тема 6. Същност на алтруизма. Идеи за алтруизма. 
Тема 7. Динамика на алтруистичното поведение. Вътрешни и външни детерминанти. 
Тема 8. Дебатите около алтруизъм и егоизъм. 
Тема 9. Форми на алтруистично поведение. Алтруизъм и духовна идентичност. 
Тема 10. Алтруизъм и научаване.