Теории и техники на консултиране

Анотация

Лекционния курс представя въведение в процеса и същността на консултирането, неговите етапи и основни техники за предразполагане на клиента, подкрепа и подходи за промяна на гледната точка. Курсът има за цел да представи две от основните теории, описващи различните етапи и подходи за консултиране като помогне на участниците да се запознаят по-подробно с когнитивния модел и с резилианс подхода в консултирането и подкрепата на хора в криза и минаващи през затруднения.

Резултати

успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще знаят:

·Основните етапи, през които минава процеса на консултиране;

·Базови техники, които се прилагат в целия процес на консултиране;

·Теоретичната постановка на когнитивния модела и по-конкретно „АБС” модела в консултирането;

·Теоретичната концепция на резилианс подхода при работа с хора, преживели травматични събития.

успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще могат:

·да направят първоначален анализ на ситуацията на клиента, който търси помощ и да формулират работни хипотези за процеса на подкрепа и помагане;

·да прилагат техники, които помагат на клиентите да споделят по-лесно за проблемите си, както и техники и подходи, които биха помогнали на клиентите да разширят гледната си точка и да открият алтернативи за справяне със ситуацията, в която се намират;

·да използват техники за анализ и оспорване на ирационални убеждения и нездравослони емоции, които пречат на клиентите да се справят с проблемните ситуации, в които попадат и живеят;

·да прилагат модела на резилианс подхода и резилианс въпросите в работата си с хора в трудна ситуация и преминали през кризи.

Теми

Тема 1. Въведение, същността и етапи на консултирането. Видове клиенти и приемане на заявката. /4часа/

Тема 2. Основни техники в консултирането през целия процес на подкрепа и промяна. /6 часа/.

Тема 3. Когнитивен подход в консултирането на хора.  /6 часа/

Тема 4. Приложението на резилианс подход в консултирането и подкрепата на хора в трудна ситуация и преминали през травматичен опит. /4 часа/

Литература

1. Стаматов, Р., Минчев, Б., Психология на човека, Пловдив, 2003

2. Розенберг, М., Общуване без агресия. Наръчник по ненасилствена комуникация, София, 2007

3. Петрова-Димитрова, Н., Основи и методи на социалната работа, София, 2001

4. Либерман, Робърт П., Деризи, Уилям Дж.,Трениране в социални умения за психиатрични пациенти, София, 1999

5. Резилиансът - да го открием, София, 2007

6. Шулман, Л., Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, Невро науки, София, 1992

7. Андерсон, Джон Р., Когнитивная психология, Минск, 2002

8. Карнеги, Д., Как да преодолеем безспокойството и да се радваме на живота, София, 1996

9. Samson, A., Developpersaresilience, Paris, 2008