Въведение в професионалното консултиране

Анотация

Лекционния курс представя въведение в същността на индивидуалното консултирането като процес, техники за намеса, роля на консултанта, формулиране на заявката и договаряне на помощта според видовете клиенти. Курсът се състои от две части като първата е насочена повече към процеса на консултирането, а втората част към процеса на интервюиране и проучване като ще се отдели време за развитие на уменията за интервюиране като основен метод в консултирането.

Резултати

успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще знаят:

·основните характеристики на консултирането като процес на помагане;

·основните нагласи у консултанта и техники за намеси;

·видове клиенти и процес на договаряне на помощта;

·интервюирането като процес и фази;

·базисни познания за основните намеси в консултирането;

·основните етични принципи в консултирането и поведението на консултанта.

успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина  ще могат:

·да разпознават основните видове хора (клиенти) в процеса на консултиране;

·да водят процеса на консултиране според заявката и да преценят намесите в процеса на консултиране;

·да провеждат интервю за договаряне и за оценка/проучване на ситуацията на клиента;

·да прилагат базови техники и намеси в консултирането;

·да прилагат основните етични принципи в консултативната практика.

Теми

Тема 1. Същност на консултирането - нагласи у консултанта, заявка, етапи на консултиране, видове клиенти. /6 часа/.

Тема 2. Основни техники за намеса в индивидуалното консултиран. /8 часа/

Тема 3. Интервюирането като процес /2 часа/

Тема 4. Базови умения за интервюиране и активно слушане /2 часа/

Тема 5. Основни етични принципи в консултирането /2 часа/