Description: D:\Alex-slujebno PC 12.2013-01.2014\Alex - 30.01.2014\VDU Duhovno RAZVITIE docs\Blak.jpgБлейк Раймър

Съветник и понастоящем ръководител на „Grace Link”,

щата Алабама.

Духовност и благодат

Анотация

Курсът „Духовност и благодат" е библейски, фокусиран на Христос, насочен към ученичество и съветничество. Основан е на Галатяни 2:20а "Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен”. Повечето християни знаят, че Христос е умрял за техните грехове, но малцина са учени на новата им самоличност в Христос. Въпреки че са били освободени от наказанието за своите грехове, те все още не преживяват свободата от господството на плътта. Курсът представя библейското виждане на вярващия за себе си. Един от най-съществените въпроси в тази насока е свързан с доктрината за праведността на вярващия и благодатта. Въпросът за закона и благодатта влияе както на нашето приемане, така и на нашата самоличност. Самоличността на вярващия е от особено значение, тъй като исторически на християните се е гледало просто като на простени грешници.

Практическата част от курса обхваща съветническия процес, като предлага помощ и ръководство при разрешаване на лични, социални и/или психически проблеми и трудности; наставление, обучение, съветване. Основните теми са свързани със зависимостта и съзависимостта, отговорността как здравословно да се грижим за другите, необходимостта да освободим другите да бъдат отговорни за себе си, поведението на съзависимост у съветника, съзависимата плът, динамиката на болката, поемането на отговорност.

Теми

Тема 1 - Естеството на плътта

Тема 2 -Размененият живот

Тема 3 - Пътуване до Кръста

Тема 4 - Самоличността на вярващия

Тема 5 - Победата на вярващия

Тема 6 - Да живеем Разменения живот

Тема 7 - Съветнически процес