Въведение

Дистанцията между 21-и век и библейския свят е по-голяма от сумата от годините между тях. Цивилизации се издигат и пропадат. Градове израстват и западат. Хора живеят и умират. Поколение след поколение, нашата единствена връзка с миналото е чрез нещата, които те са оставили след себе си.

Археология , комбинация от двете гръцки думи archaios , означаваща древен, античен и logos , означаваща доклад, беседа, се употребява като общ термин за описване изучаването на миналото. Ето защо Йосиф Флави нарича своята 20-томна история „Археологията на евреите.”

Днес археологията се отнася по-специфично към научната работа на откриване, изкопаване, проучване и интерпретация на физически останки (артефакти) от по-ранни времена. Р. Дж. Брейдууд ни дава полезно кратко определение, когато той нарича археология „изучаването на нещата, които хората са изградили и направили, така че да бъде разбран техния цялостен начин на живот.”

Библейската археология засяга онази археология, която има важност в областта на библейските изучавания. На първо място, библейската археология се занимава с обясняване на времена, места, култури, текстове и практики на древния Близък изток и класическия свят, като фон и непосредствена среда за Божието развиващо се взаимоотношение с Неговите хора. На второ място, тя е полезен инструмент, който помага на съвременния вярващ да разбере по-добре библейския текст и да го приложи по-пълно в света днес.

Цели на курса

Целта на този курс е да въведе студента в историята, действието и главните постижения на библейската археология и покаже как тя може да бъде ползвана за увеличаване на нашето разбиране и прилагане на Писанието.

В края на курса студентът трябва да може да:

● Определи библейската археология и другите свързани термини.

● Опише библейския свят в различните исторически периоди.

● Опише главни археологически открития и начинът, по който те повлияват нашето знание и разбиране на Библията и историята.

● Опише различни инструменти и техники, използвани от археолозите на полето и за анализ на находките.


Задачи и изпити

В курса ще има един изпит.

Краен изпит (100% от оценката)

Крайният изпит трябва да обхваща всичко, включвайки набора от лекции и всички други задачи за четене в курса.