Този курс ще подготви студентите:
1. Да могат да преценяват защо и как "местоположението” има влияние върху интерпретацията на библейските текстове.
2. Да обяснят разликата между херменевтиката и екзегетиката.
3. Да придобият разбиране за историята на тълкуването.
4. Да вземат под внимание историко-културния произход, литературните въпроси и жанра при тълкуването на библейските текстове.
5. Да разберат ролята, която „голямата картина" на Библията играе при тълкуването на пасажи от Писанието.
6. Да демонстрират смирение и вярност като интерпретатори на Библията.